វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស កែវ វណ្ណា

នាយករងមន្ទីពេទ្យ
ផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក​ ប្រពន្ធ័ការស្ដាប់ រោគក្រពេញកុមារ តម្រង់នោមនិងទឹកនោមផ្អែម