បេសកកម្មមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ


ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការថែទាំព្យាបាលកុមារ និង ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាល។