ផ្នែក លោហិតវិទ្យា និងប្រពន្ធ័ភាពស៊ាំ

  • ពិនិត្យ ព្យាបាល ជំងឺគ្រាប់ឈាម ដូចជា អេម៉ូហ្វីលី(Hemophilia) ថាឡាសឺមៀ(Thalasemia)
  • ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 751 728