ផ្នែក ជំងឺអេដស៏ និងរបេង

  • ផ្ដល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលថែទាំនិងតាមដានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ (របេង /អេដស៍) ប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព មានក្រមសីលធម៌ និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
  • ផ្ដល់សេវាពិគ្រោះ វិភាគស្រាវជ្រាវ រុករកមេរោគអេដស៍ និងរបេង
  • ផ្ដល់សេវាបង្ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ស្វាយ ពីម្ដាយទៅទារក។

ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 712 044