ផ្នែក សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងពិគ្រោះជំងឺក្រៅ

  • ពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺក្រៅ
  • សង្គោះបន្ទាន់គ្រប់ប្រភេទ ជំងឺទារក កុមារ ២៤ម៉ោង

ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 092 347 132