លោកស្រី ប៉ៃ សុខលីម

អនុប្រធានផ្នែកថែទាំ និងជានាយសាលផ្នែកទារក
ផ្នែកជំងឺទារក និង​បេះដូង

អនុប្រធានផ្នែកថែទាំ និងជានាយសាលផ្នែកទារកល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក