ផ្នែកជំងឺទារក និង​បេះដូង

  • ពិនិត្យព្យាបាលទារក ចាប់ពីកំណើត

ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 787 624