ផ្នែក រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ

ផ្នែក រូបភាពសាស្រ្ត (​Imagery) មាន ម៉ាស៊ីនអេកូ​ពណ៍ ម៉ាស៊ីនថតកាំរស្មីទំនើប​(​Digital Xray) និងម៉ាស៊ីនថតស៊ីធីស្កែន (CT scan) ទំនើប ដែលអាចផ្ដល់រូបភាពច្បាស់ និងប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងរូបភាពសាស្រ្តបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីក្រៅប្រទេស។


ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 413 851