ផ្នែក ព្យាបាលដោយចលនា

ផ្នែក ព្យាបាលដោយចលនា


១. បេសកម្ម

មានសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់ប្រកបដោយគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិលើសុខភាពរាងកាយរបស់ពួកគេ។


២. តើអ្នកណាខ្លះត្រូវទទួលសេវា?

 • កុមារនិងមនុស្សចាស់ដែលមានជម្ងឺនិងពិការភាព។

៣. សេវាកម្មផ្ដល់ជូន

 • ជម្ងឺផ្លូវដង្ហើម (Respiratory diseases)

  ជម្ងឺពិការចលករខួរក្បាល(Cerebral palsy)

  ជម្ងឺវៀចករពីកំណើត​(Torticollis)

  ជម្ងឺវៀចមាត់​​ (Bell palsy)

  ជម្ងឺប៉ះទង្គិចគ្រាំគ្រា (Traumatology)

  ជម្ងឺបង្រៀននិយាយនិងលេបអាហារ(Speech therapy and Swallowing)

៤. តារាងផ្ដលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃផ្តល់សេវា

ឯកទេស/សេវា

ចន្ទដល់សុក្រ​ ម៉ោង៨:00ដល់ម៉ោង១២:00

-ជម្ងឺបង្រៀននិយាយនិងលេបអាហារ(Speech therapy and Swallowing)

ចន្ទដល់សុក្រ​ ព្រឹកម៉ោង៨:00ដល់ម៉ោង១២:00​ ល្ងាចម៉ោង២:00ដល់ម៉ោង៥:00

ថ្ងៃសៅរិ៏ព្រឹកម៉ោង៨:00ដល់ម៉ោង១២:00

-​ជម្ងឺផ្លូវដង្ហើម (Respiratory diseases)

-ជម្ងឺពិការចលករខួរក្បាល (Cerebral palsy)

-ជម្ងឺវៀចករពីកំណើត​(Torticollis)

-ជម្ងឺវៀចមាត់​​ (Bell palsy)

-ជម្ងឺប៉ះទង្គិចគ្រាំគ្រា (Traumatology)

ចំណាំ៖

សំរាប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យសំរាក.ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 986 037