ផ្នែក ប្រពោធនកម្ម និងសណ្ដំ

បេសកកម្មរបស់ផ្នែក

  • ផ្តល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលថែទាំ និងតាមដានអ្នកជំងឺដែលត្រូវការសណ្ដំប្រពោធនកម្ម សម្រាប់វះកាត់ចំពោះទារក កុមារ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព គុណភាព ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

  • បណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹង ព្រមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យព្យាបាល និងគិលានុបដ្ឋាកថែទាំនៅក្នុងផ្នែកសល្យាគារ។

  • បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត ជូនគិលានុបដ្ឋាក និងនិស្សិតឯកទេសសណ្ដំប្រពោធនកម្មរបស់គ្រឹសដ្ឋានសុខាភិបាលកម្ពុជា។

ផ្នែកផ្ដល់ជូនសេវាជូន២៤ម៉ោង/២៤ម៉ោង ចំពោះកុមារនិងការសម្រាលកូនដោយវះកាត់

១. ពិគ្រោះពិនិត្យ វាយតម្លៃអ្នកជំងឺនៅមុនសណ្ដំ ក្នុងពេលសណ្ដំ និងក្រោយសណ្ដំ។

២. ផ្តល់ថ្នាំសណ្ដំ និងតាមដានអ្នកជំងឺក្នុងពេលសណ្ដំ ព្រមទាំងផ្តល់សម្ភារៈវះកាត់នានា។

៣. ពិនិត្យ តាមដាន និងថែទាំអ្នកជំងឺភ្ញាក់ពីសណ្ដំនៅក្រោយការវះកាត់។

៤. ពិនិត្យ វាយតម្លៃ ព្យាបាល ថែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់ក្រោយពេលវះកាត់។

៥. ពិនិត្យ វាយតម្លៃ ព្យាបាល ថែទាំអ្នកជំងឺមានការឈឺចាប់។


ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 398 265