ផ្នែក សម្ភពនិងរោគស្ត្រី

បេសកម្ម

  • ផ្ដល់សេវា ពិនិត្យព្យាបាលថែទាំ តាមដានអប់រំ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុន និងក្រោយសម្រាល
  • ផ្ដល់សេវា សម្រាលតាមបែបធម្មជាតិ និងសម្រាលដោយមានអន្តរាគមន៍វះកាត់
  • ផ្ដល់សេវា ពិនិត្យព្យាបាល ថែទាំ តាមដានអប់រំ ដល់អ្នកជំងឺរោគស្ត្រីជាទូទៅ
  • គោលដៅនៃការផ្ដល់សេវា គឺ កាត់បន្ថយអត្រា មរណភាពមាតា និងទារក
  • គ្រប់សេវា គឺមានគុណភាព សុវត្ថិភាព ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវះ សិទ្ធិអតិថិជន និងសិទ្ធិអ្នកផ្ដល់សេវា

ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 442 893