ផ្នែក ឱសថស្ថាន

ឱសថការី បានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពី សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​ និងកន្លែងរក្សាឱសថបានត្រឹមត្រូវ


ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 361062