_________________________________________________ចក្ខុវិស័យរបស់មន្ទីរពេទ្យ

ជាមន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត និង ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​