ផ្នែក ជំងឺវះកាត់កុមារ ទូទៅ បាក់ឆ្ធឹង ឆែបមាត់

- សកម្មភាពការងារទូទៅ (General Daily Activities)

ថ្ងៃ

ម៉ោងពេល

សកម្មភាព / អ្នកផ្តល់សេវា

រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ

Everyworking day

 

៨ម៉ដល់៨ម៉៣០

8:00- 8:30 am

ប្រជុំបច្ចេកទេស ក្នុងផ្នែកអាគារវះកាត់ ដែលមានប្រធានផ្នែក អនុប្រធានផ្នែក គ្រូពេទ្យវះកាត់ទាំងអស់ ព្រមទាំងគិលានុដ្ឋាក (សំរាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ និងសុក្រ)

Morning technical meeting (All staff members)

រៀងរាល់ថ្ងៃ Everyday

២៤ម៉/២៤ម៉              24 H /24 H

ពិនិត្យជំងឺវះកាត់ទូទៅគ្រប់ប្រភេទ នៅបន្ទប់ពិនិត្យជំងឺក្រៅ / គ្រូពេទ្យវះកាត់ទាំងអស់ (Surgical Out Patient Clinic/All  surgeons)     

រៀងរាល់ថ្ងៃ

Everyday

២៤ម៉/២៤ម៉              ៧ថ្ងៃ/១អាទិត្យ.       24 H /24 H

ផ្តល់សេវាវះកាត់ជំងឺកុមារនិងទារកគ្រប់ប្រភេទ ទៅតាមកម្មវិធី (វះកាត់ក្នុងថ្ងៃតែមួយឬ វះកាត់សង្រ្គោះបន្ទាន់) ដោយជំងឺ ឬដោយគ្រោះថ្នាក់ / គ្រូពេទ្យវះកាត់ទាំងអស់ 

(Operating theatre time / all surgeons)   

- សកម្មភាព ពិនិត្យជំងឺតាមឯកទេស (Specialist consultations)

ថ្ងៃ

ម៉ោងពេល

សកម្មភាព / អ្នកផ្តល់សេវា

ថ្ងៃច័ន្ទ

Monday

៨ម៉ដល់១២ថ្ងៃត្រង់

8:00- 12:00 pm

ពិនិត្យឯកទេសជំងឺប្រព័ន្ឋរំលាយអាហារ ប្រដាប់បន្តពូជ​ ទឹកម៉ូត្រ / សាស្ត្រាចារ្យ អ៊ូ ចេងងៀប សាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម វិទ្យារិទ្ធ (Pediatric GI and Genital Urinary tract system / Prof. OU Cheng Ngiep, Prof. MAM Vithyarith)

ថ្ងៃអង្គារ៏

Tuesday

៨ម៉ ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់

8:00- 12:00 pm

. ពិនិត្យឯកទេសជំងឺឆ្អឹងសាច់ដុំ ភាពមិនធម្មតាពីកំណើតនិងការលូតលាស់នៃអវយវៈ សាច់ដុំ ជើងខ្វេរនិងវះកាត់សសៃប្រសាទ វេជ្ជ. ឯកទេស ហេង សុភា វេជ្ជ. ជំនាញ សុខ យូឡាយ សាស្ត្រាចារ្យ. ឈឿន វុឌ្ឍី (Ortho specialized consultation/ Dr. HENG Sophea, SOK Youlay, CHHOEURN Vuthy)

. ពិនិត្យឯកទេស និងព្យាបាលជំងឺជើងខ្វេរ (Clubfoot Consultation and Treatment / Dr. SOK Youlay, Dr. HENG Sophea, CHHOEURN Vuthy)

ថ្ងៃពុធ

Wednesday

៨ម៉ ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់

8:00- 12:00 pm

. ពិនិត្យឯកទេសប្រព័ន្ឋរំលាយអាហារ ប្រដាប់បន្តពូជ​ ទឹកម៉ូត្រ / វេជ្ជ ឯកទេស ជឺ ហ (Pediatric GI and Genital Urinary tract system / Dr. CHOEU Hor)

. ពិនិត្យឯកទេសជំងឺមុខ មាត់ឆែប ក្រអូមឆែប​ វះកាត់កែលំអរ និងបង្រៀននិយាយនិងការបញ្ចេញសម្លេង / វេជ្ជ. កៅ ជិនផល្លីន សាស្ត្រាចារ្យ. ឡុង វណ្ណា និងវេជ្ជ. ម៉មសំបូរវិទ្យា (Plastic surgery, Cleft Lip- palate, Speech therapy / Dr. KAO Chin Phallin, Prof. Long Vanna, Dr. MAM Smbovithyea)

ថ្ងៃព្រហស្បត៏

Thursday

៨ម៉ ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់

8:00- 12:00 pm

. ពិនិត្យឯកទេសជំងឺឆ្អឹងសាច់ដុំ ភាពមិនធម្មតាពីកំណើតនិងការលូតលាស់នៃអវយវៈ សាច់ដុំ ជើងខ្វេរនិងវះកាត់សសៃប្រសាទ(២) /សាស្ត្រាចារ្យ. ឈឿន វុឌ្ឍី  វេជ្ជ. ឯកទេស ហេង សុភា (Ortho specialized consultation/ Dr. HENG Sophea, SOK Youlay, CHHOEURN Vuthy)

. ពិនិត្យឯកទេស និងព្យាបាលជំងឺជើងខ្វេរ (Clubfoot Consultation and Treatment / Dr. HENG Sophea, SOK Youlay, CHHOEURN Vuthy)

ថ្ងៃសុក្រ


Friday

៨ម៉ ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់

8:00- 12:00 pm

ពិនិត្យឯកទេសជំងឺមុខ មាត់ឆែប ក្រអូមឆែប​ វះកាត់កែលំអរ​ / សាស្ត្រាចារ្យ. ឡុង វណ្ណា វេជ្ជ. កៅ ជិនផល្លីន និងវេជ្ជ. ម៉មសំបូរវិទ្យា (Plastic surgery, Cleft Lip- palate, Speech therapy / Dr. KAO Chin Phallin, Prof. LONG Vanna, Dr. MAM Smbovithyea)

 


ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទៅផ្នែក តាមរយះលេខទូរស័ព្ទៈ 012 805 883